Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky pro e-shop provozovaný společností EWT spol. s r.o.


1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy


1.1 Tyto obchodní podmínky pro e-shop provozovaný společností EWT spol. s r.o. (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností EWT spol. s r.o. se sídlem Zápy 255, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, IČ: 629 57 571, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41895 (dále jen „prodávající“) a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.ewt.cz/shop.php (dále jen „internetový obchod“).
 

1.2 Internetový obchod obsahuje zejména seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji prostřednictvím tohoto internetového obchodu, označení a hlavní charakteristiky (vlastnosti) zboží a ceny jednotlivého nabízeného zboží. Data ohledně dostupnosti nabízeného zboží uveřejněná v internetovém obchodě jsou aktualizována dvakrát (2x) denně.
 

1.3 Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužije (vylučuje se).
 

1.4 Kupní smlouva se skládá z formuláře elektronické objednávky, těchto obchodních podmínek, jakož i z případných ostatních součástí. Předmětem kupní smlouvy je povinnost prodávajícího dodat kupujícímu v objednávce blíže vymezené zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a dále povinnost kupujícího zboží odebrat a zaplatit za zboží kupní cenu a další platby dle kupní smlouvy (např. náklady na dopravu). Ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek lze sjednat v objednávce. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

1.5 Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek kdykoli měnit či doplňovat. Obchodní podmínky platí vždy ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

1.6 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
a. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupující, který je spotřebitelem, je dále označován jako „spotřebitel“.
b. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující, který je podnikatelem, je dále označován jako „podnikatel“.

 

1.7 Je-li kupujícím spotřebitel, tak prodávající činí kupujícímu - spotřebiteli následující sdělení, popř. poskytuje kupujícímu – spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 1820 a násl. občanského zákoníku následující informace před uzavřením kupní smlouvy (tento bod 1.7 se použije tedy pouze tehdy, je-li kupující spotřebitelem):
a. Ceny za nabízené zboží jsou uvedeny jak bez daně z přidané hodnoty, tak i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. K ceně za nabízené zboží nejsou účtovány žádné další poplatky za balení. Ceny za nabízené zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
b. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. V případě kupní smlouvy se nejedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, ani o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.
c. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy je blíže specifikováno v článku 5. V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží. Součástí těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.
d. Práva spotřebitele z vadného plnění, jakož i práva ze záruky za jakost související s kupní smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tato práva spotřebitele jsou blíže specifikována v článku 6.
e. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory apod. závisí na podmínkách operátora (cenách dodavatele), jehož služeb spotřebitel využívá; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).
f. Na základě kupní smlouvy není spotřebiteli poskytováno plnění digitálního obsahu (nejedná se o smlouvu o dodání digitálního obsahu dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku).
g. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty info@ewt.cz. Informaci ohledně vyřízení, resp. posouzení stížnosti spotřebitele, zašle prodávající na adresu elektronické pošty, z níž byla stížnost prodávajícímu odeslána.
h. Živnostenskou kontrolu ve vztahu k podnikání prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
i. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím stranám. Na vyžádání spotřebitele umožní prodávající spotřebiteli přístup ke kupní smlouvě.
j. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou popsány v článku 2.
k. Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

2. Uzavření kupní smlouvy


2.1 Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v elektronické objednávce (také jen „zboží“) (také jen „objednávka“). Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

 

2.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména údaje o objednávaném zboží, o kupní ceně, o způsobu dopravy a nákladech na dopravu zboží a kontaktní (telefonní číslo, adresa elektronické pošty) a identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení a bydliště v případě fyzické osoby spotřebitele; jméno, příjmení, sídlo a IČO v případě fyzické osoby podnikatele; obchodní firma / název, sídlo a IČO v případě právnické osoby).

 

2.3 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Podmínkou platnosti objednávky je řádné a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Po odeslání objednávky již údaje uvedené v objednávce nelze měnit. Prodávající není schopen ani oprávněn ověřovat správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.4 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami platnými v den odeslání objednávky a vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas.

 

2.5 Odesláním objednávky kupující zároveň vyjadřuje svůj výslovný souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby.

 

2.6 Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

2.7 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, a to zasláním oznámení na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „oznámení o obdržení objednávky“).

 

2.8 Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, k objednávce se nepřihlíží.

 

2.9 Potvrzení obsahu objednávky zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to nejpozději do 48 hodin od okamžiku odeslání oznámení o obdržení objednávky (dále jen „potvrzení objednávky“). Pokud prodávající neodešle potvrzení objednávky ve lhůtě dle předchozí věty tohoto bodu, je kupní smlouva uzavřena pouze v případě, že kupující vysloví s potvrzením objednávky svůj dodatečný souhlas.

 

2.10 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu, případně doručením dodatečného souhlasu kupujícího prodávajícímu dle poslední věty bodu 2.9.

 

2.11 Nebude-li kupujícím objednávané zboží dostupné, bude kupující ve lhůtě dle bodu 2.9 o této skutečnosti informován (dále jen „oznámení o nedostupnosti zboží“), případně mu bude zaslána doplňující informace, kdy bude dané zboží opětovně dostupné, příp. informace o možnosti objednání jiného srovnatelného zboží apod. (dále jen „dodatečná informace“).

 

2.12 Okamžikem doručení oznámení o nedostupnosti zboží se objednávka kupujícího stává neúčinnou.

 

2.13 V případě zájmu o koupi zboží za podmínek uvedených v dodatečné informaci, učiní kupující novou objednávku postupem dle tohoto článku 2.

 

2.14 V případě, že z důvodu způsobeného vyšší mocí nebo z důvodu jiných, ze strany prodávajícího nezaviněných okolností (dále jen „prodávajícím nezaviněná okolnost“), není prodávající schopen dodat zboží kupujícímu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nastane-li prodávajícím nezaviněná okolnost, zašle prodávající kupujícímu projev odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o prodávajícím nezaviněné okolnosti dozví.

 

3. Kupní cena a platební podmínky, odstoupení od kupní smlouvy

 

3.1 Ceny za nabízené zboží uvedené v internetovém obchodě jsou platné k okamžiku odeslání objednávky. Potvrzením objednávky se cena za nabízené zboží stává kupní cenou za zboží. Kupní cenou se rozumí kupní cena včetně DPH.

 

3.2 Kupní cenu za zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
a. v hotovosti či bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží v provozovně prodávajícího ve smyslu bodu 4.1,
b. bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, případně
c. jiným způsobem dle aktuální nabídky prodávajícího.

 

3.3 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu do sedmi (7) dnů ode dne doručení potvrzení objednávky, popř. ode dne zaslání dodatečného souhlasu kupujícího prodávajícímu dle poslední věty bodu 2.9. V případě, že k zaplacení kupní ceny nedojde do konce této lhůty, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení tohoto bodu se neuplatní v případě zaslání zboží prostřednictvím externího dopravce dobírkou.

 

3.4 Současně s objednaným zbožím (po zaplacení kupní ceny) obdrží kupující doklad o zaplacení kupní ceny, který bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a na němž bude uvedeno mimo jiné i datum koupě zboží (dále jen „doklad o zaplacení“). Doklad o zaplacení je zároveň i potvrzením o uzavření kupní smlouvy.

 

3.5 Kupující může proti pohledávkám prodávajícího započíst svoji vzájemnou pohledávku pouze tehdy, byla-li pohledávka kupujícího písemně uznána prodávajícím nebo byla-li kupujícímu přiznána pravomocným rozhodnutím soudu. Prodávající je oprávněn započíst proti pohledávkám kupujícího dle této smlouvy jakoukoli svou pohledávku vůči kupujícímu. Kupující není oprávněn postoupit pohledávky z kupní smlouvy vůči prodávajícímu na třetí osobu; kupující není oprávněn tyto pohledávky zastavit.

 

4. Doprava a převzetí zboží, výhrada vlastnického práva

 

4.1 Kupující je oprávněn zvolit v objednávce osobní převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese dle bodu 1.1, případně v provozovně některého z obchodních partnerů prodávajícího uvedené v objednávce (provozovna prodávajícího na adrese dle bodu 1.1 a/nebo provozovna obchodních partnerů prodávajícího dále jen „provozovna prodávajícího“), nebo zvolit některý z nabízených způsobů přepravy zboží. V případě osobního odběru zboží je místem plnění provozovna prodávajícího.

 

4.2 Kupující může zvolit způsob přepravy zboží s využitím služeb externího dopravce dle aktuální nabídky prodávajícího. Výše přepravného se řídí ceníkem aktuálním v den odeslání objednávky. Ceník přepravného je zveřejněn na internetové adrese https://www.ewt.cz/shop.php. Prodávající nezasílá zboží mimo území České republiky.

 

4.3 Prodávající odevzdá zboží kupujícímu, resp. odevzdá zboží prvnímu dopravci k přepravě, až po úplném zaplacení kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání příslušné platby kupujícího na příslušný bankovní účet prodávajícího, popř. den zaplacení příslušné platby v hotovosti v provozovně prodávajícího; v případě zaslání zboží prostřednictvím externího dopravce dobírkou se zaplacením kupní ceny rozumí zaplacení příslušné platby v hotovosti tomuto dopravci.

 

4.4 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním zboží, má prodávající až do odevzdání zboží práva a povinnosti schovatele. Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, použije se předchozí věta pouze tehdy, pokud dopravce určil spotřebitel, aniž mu byl prodávajícím nabídnut; v opačném případě je zboží spotřebiteli odevzdáno, až mu jej dopravce předá.

 

4.5 Kupující je povinen zboží při jeho převzetí řádně a důkladně prohlédnout a zkontrolovat, zejména zkontrolovat, zda zboží odpovídá jím učiněné objednávce.

 

4.6 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit prostřednictvím adresy elektronické pošty info@ewt.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Neoznámil-li kupující prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, může prodávající uplatnit námitku pozdního oznámení vady.

 

5. Zvláštní ujednání pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem


Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel:

 

5.1 Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 5.14 anebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání – oznámení.

 

5.2 Odstoupení od kupní smlouvy (oznámení) musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené ve větě první bodu 5.1, a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího, jak jsou tyto adresy uvedeny v bodu 10.12. Pro odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel oprávněn, avšak nikoli povinen, využít také vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, tj. je umístěn v internetovém obchodě. Využije-li spotřebitel možnost odstoupit od kupní smlouvy elektronickým vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od odeslání formuláře, přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to zasláním potvrzení prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

5.3 Právo na odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel oprávněn uplatnit rovněž v provozovně prodávajícího, a to ve lhůtě uvedené ve větě první bodu 5.1.

 

5.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačí, aby spotřebitel odeslal oznámení o odstoupení od kupní smlouvy anebo uplatnil odstoupení od kupní smlouvy v provozovně prodávajícího před uplynutím lhůty uvedené v bodu 5.3.

 

5.5 V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy dle bodu 5.2 nebo bodu 5.3 se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen předložit, resp. předat prodávajícímu doklad o zaplacení a vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (tj. k prokazatelnému odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu dle bodu 5.2 nebo od uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.3), a to buď předložením dokladu o zaplacení a předáním zboží pověřenému zaměstnanci prodávajícího v provozovně prodávajícího anebo zasláním zboží, včetně dokladu o zaplacení, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího pro doručování uvedenou v bodu 10.12. Zvolí-li spotřebitel pro vrácení zboží služeb provozovatele poštovních služeb, lhůta dle tohoto bodu se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zašle prodávajícímu zboží, včetně dokladu o zaplacení, před uplynutím dané lhůty.

5.6 Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu za zboží dříve, než mu spotřebitel předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.7 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, čisté, úplné, ve stavu a hodnotě, v jakém spotřebitel zboží převzal, včetně veškeré případné dokumentace, a je-li to možné, v původním obalu (dále jen „stav zboží“).

 

5.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (dále jen „náhrada za snížení hodnoty zboží“).

 

5.9 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

 

5.10 Nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající převezme zboží od spotřebitele, resp. mu bude doručena zásilka se zbožím, přezkoumá prodávající stav zboží, zejména za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno (dále jen „lhůta pro přezkoumání zboží“).

 

5.11 Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu za zboží po odečtení případných nákladů prodávajícího spojených s vrácením zboží nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od skončení lhůty pro přezkoumání zboží dle bodu 5.10, a to dle volby spotřebitele učiněné v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, buď převodem finančních prostředků na bankovní účet, jehož číslo uvede spotřebitel v oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího, ve které spotřebitel zboží převzal ve smyslu bodu 4.1. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit spotřebiteli kupní cenu za zboží v hotovosti již při vrácení zboží spotřebitelem prodávajícímu v provozovně prodávajícího, ve které spotřebitel zboží převzal ve smyslu bodu 4.1.

 

5.12 Prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu za zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, s přihlédnutím ke lhůtě pro přezkoumání zboží dle bodu 5.10 a ke lhůtě dle bodu 5.11, pokud bylo zboží prodávajícímu řádně vráceno v souladu s bodem 5.5.

 

5.13 Pokud zboží vrácené spotřebitelem nebude odpovídat stavu zboží dle bodu 5.7, zejména bude poškozeno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody poškozením zboží prodávajícímu vzniklé a/nebo na úhradu náhrady za snížení hodnoty zboží. Nárok na zaplacení vzniklé škody a/nebo náhrady za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží. Stejně tak případné náklady na vrácení zboží dle bodu 5.9, resp. 5.11 je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny za zboží.

 

5.14 Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
b. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
c. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zboží,
d. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud kupující porušil jejich původní obal,
e. o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

 

6. Práva z vadného plnění

 

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §§ 2099 až 2117 občanského zákoníku a je-li kupující spotřebitel, tak také ustanoveními §§ 2158 až 2174).

 

6.2 Pokud je kupující spotřebitelem, naleží spotřebiteli dále následující práva z vadného plnění (tento bod 6.2 se použije tedy pouze tehdy, je-li kupující spotřebitelem):
a. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží nemá při převzetí vady, zejména, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,
aa. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží,
ab. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
ac. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
ad. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
ae. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
b. Projeví-li se vady zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí zboží.
c. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Toto ustanovení se neuplatní zejména při opotřebení zboží způsobeném jeho obvyklým užíváním. Při koupi již použitého zboží, se zkrazuje doba pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 měsíců.
d. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodu 6.2 písm. a., může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.
e. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
f. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

7. Zasílání obchodních sdělení, ochrana osobních údajů

 

7.1 Kupujícímu budou zasílány na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce informace týkající se a/nebo související se zbožím nabízeným prodávajícím v internetovém obchodě, se službami či se závodem prodávajícího a/nebo obdobná obchodní sdělení (marketingové nabídky) prodávajícího a/nebo jiného subjektu ze skupiny prodávajícího (dále jen „obchodní sdělení“) pouze, vysloví-li kupující v objednávce svůj souhlas se zasíláním těchto informací a obchodních sdělení. Souhlas kupujícího se zasíláním informací a obchodních sdělení dle předchozí věty tohoto bodu není podmínkou, která by podmiňovala či znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

7.2 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.3 Souhlasem vyjádřeným v objednávce kupující:
a. souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“);
b. souhlasí se zpracováním osobních údajů v souvislosti s realizací práv a povinností z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s kupní smlouvou; udělí-li kupující souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení dle bodu 7.1, vysloví tak zároveň svůj souhlas se zpracováním osobních údajů i za účelem zasílání informací a obchodních sdělení;
c. bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje vždy správně, úplně a pravdivě;
d. potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a že své osobní údaje poskytuje dobrovolně;
e. potvrzuje, že si je vědom, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli bezplatně odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího uvedenou v bodu 10.12;
f. bere na vědomí a souhlasí, že zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele; osobní údaje nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se podílejí na zpracování a na vyřízení objednávky, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu;
g. bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7.4 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nesprávné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn kdykoli:
a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, přičemž se zejména může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů; je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav; nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tímto ustanovením není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

7.5 Požádá-li kupující o informace o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8. Doručování

 

8.1 Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb dle volby odesílatele, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak.

 

8.2 Za doručení se považuje doručení do schránky elektronické pošty příjemce, předání písemnosti, zaslání této písemnosti faxem nebo doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. kurýrem, na adresu druhé smluvní strany.

 

8.3 Při doručování jiném než na adresu elektronické pošty se za den doručení považuje den, kdy druhá smluvní strana písemnost převzala, nebo převzetí písemnosti odmítla, popř. třetí den ode dne uložení písemnosti pro druhou smluvní stranu na poště bez ohledu na to, zda se tato druhá smluvní strana o uložení dozvěděla. Je-li písemnost druhé smluvní straně doručována více způsoby, má se za to, že tato písemnost byla doručena dnem, který jako první lze považovat za den doručení.

 

8.4 Kupujícímu je doručováno zásadně na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

 

9. Výkladová ustanovení

 

Není-li v těchto obchodních podmínkách nebo v jiné části kupní smlouvy výslovně uvedeno jinak, popř. pokud kontext kupní smlouvy nevyžaduje jinak:
a. v těchto obchodních podmínkách uvedené odkazy na jednotlivé články a body představují odkazy na články a body těchto obchodních podmínek;
b. mužský rod zahrnuje ženský i střední rod a naopak;
c. v souladu s definicí uvedenou v bodu 1.1 se při odkazech na kupní smlouvu používají v těchto obchodních podmínkách pouze slova „kupní smlouva“ v příslušném pádu, popř. „tato kupní smlouva“ v příslušném pádu.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

 

10.2 Pokud vztah související s užíváním internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se daný vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.3 V situacích neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah kupujícího a prodávajícího řídí právním řádem České republiky, především pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

10.4 Místně příslušným soudem prvního stupně pro veškeré nároky vyplývající z kupní smlouvy je obecný soud prodávajícího, nebude-li jím dle příslušných kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů soud jiný.

 

10.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky internetového obchodu a/nebo v důsledku užití webové stránky internetového obchodu kupujícím anebo třetí osobou v rozporu s jejím určením.

 

10.6 V případě, že je kupující podnikatelem, se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.

 

10.7 Kupující se dále vzdává práva domáhat se při podstatné změně okolností, která založí zvlášť hrubý nepoměr, obnovení smluvní rovnováhy dle § 1765 občanského zákoníku, resp. kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.

 

10.8 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení kupní smlouvy. Obsahuje-li kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek ujednání, jež jsou zakázaná, nebo odchyluje-li se ujednání kupní smlouvy od zákonných ustanovení na ochranu spotřebitele, od nichž se nelze odchýlit, pak se k těmto ujednáním nepřihlíží. Místo neplatného nebo neúčinného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu a hospodářskému účelu kupní smlouvy.

 

10.9 Změny či doplnění kupní smlouvy včetně těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, resp. textovou podobu.

 

10.10 Aktuální znění obchodních podmínek, jakož i předchozí znění obchodních podmínek jsou uveřejněna v internetovém obchodě a zároveň jsou dostupná v sídle prodávajícího.

 

10.11 Prodávající používá pro ochranu osobních údajů kupujících, včetně kupních smluv, aktuální technická opatření odpovídající aktuálně používaným obvyklým technickým systémům a zabezpečením. Kupující je oprávněn kdykoli požádat prodávajícího o sdělení aktuálně používaných technických opatření. Prodávající kupujícímu sdělí informace o aktuálně používaných technických opatřeních v rozsahu dostatečném pro řádnou informovanost kupujícího o ochraně a zabezpečení osobních údajů a zároveň v rozsahu neohrožujícím ochranu a zabezpečení osobních údajů kupujících a/nebo obchodní tajemství a jiné důvěrné informace prodávajícího.

 

10.12 Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

Adresa pro doručování:

EWT spol. s r.o.
Zápy 255
Brandýs nad Labem
250 01

Adresa elektronické pošty: info@ewt.cz
Telefon: +420 326 906 702+420 326 901 200

 

10.13 Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří „Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“.

Ke stažení ZDE

 

10.14 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.5.2014.

 


 

Adresy míst osobního odběru:

 

Brandýs nad Labem
EWT spol. s r.o.
Zápy 255
250 01 Brandýs nad Labem
Brno TURBOSOL Servis s.r.o.
Kšírova 682/146
619 00 Brno
Plzeň Vega Trucks s.r.o.
Havířská 1241
330 23 Nýřany

 

 

Facebook
RSS